การสร้างแรงจูงใจจากการรับรู้ความสามารถของตนเอง

การสร้างแรงจูงใจจากการรับรู้ความสามารถของตนเอง

คุณต้องผ่านการเรียน การสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจ ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.