แนะนำสถาบัน

 

สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติเป็นสถาบันแห่งชาติ มีบทบาทหน้าที่ในการชี้นำและยกระดับผลิตภาพขององค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันเสริมสร้างการเติบโตที่เข้มแข็งอย่างยั่งยืนขององค์กรและประเทศ สถาบันเชี่ยวชาญในการประเมินองค์กร และปรับวิธีการพัฒนาผลิตภาพเพื่อส่งมอบแนวทางการเพิ่มผลิตภาพด้วยบุคลากร วิธีการ และกระบวนการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร เพื่อความสำเร็จที่ยั่งยืน(Customized Solutions for Sustainable Success)

ประเทศไทยเติบโต

เข้มแข็ง ยั่งยืน

ด้วย ผลิตภาพ

 

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.