Courses

7 QC Tools : (การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือ 7 QC Tools)

การใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ 7 QC Tools มาทำการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC Problem) ตามขั้นตอนของวงจรในการบริหาร (Wheel of P-D-C-A) โดยเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา การหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมาย รวมถึงการตรวจ ติดตามผลการแก้ปัญหา ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านั้น เมื่อนำมาร้อยเรียงตั้งแต่ต้นจนจบจะเรียกว่า QC Story

Improving Customer Experience : Customer Journey Map

สงครามธุรกิจนั้น การวางแผนการตลาดถือเป็นอีกกลยุทธ์ที่สําคัญมากในการทําธุรกิจ ป้องกันโอกาสเกิดความผิดพลาด หรืออาจเกิดผลดีต่อธุรกิจน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับเวลาและทรัพยากรที่ลงทุนไป ที่สำคัญธุรกิจยังต้องพร้อมที่จะรับรู้ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้พร้อมปรับตัวให้เข้ากับยุคและสมัยใหม่ ดังนั้น ประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจยุคดิจิทัล

Increasing Productivity with Industrial Engineering Techniques : การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques) เป็นกลุ่มของเทคนิควิธีที่มุ่งขจัดความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดในกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่ในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัย การดำเนินงานการวางแผน และควบคุมการผลิต การวางผังโรงงาน การศึกษาวิธีการทำงาน การวัดผลงาน เป็นต้น

Strategic Thinking for Leader

ผู้บริหารที่ต้องการประสบความสำเร็จ ในยุคที่มีเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสูง การพัฒนาทักษะทางด้านความคิดนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ การคิดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญต่อเป้าหมายโดยผ่านกระบวนคิดการวิเคราะห์ผนวกกับมุมมอง ประสบการณ์ที่ผ่านมาในด้านต่าง ๆ ผ่านกระบวนการคิด และนำมากำหนดเป็นกลยุทธ์ วิธีการ ตลอดจนสามารถปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ในการทำงานและธุรกิจ เพื่อเพิ่มโอกาสแห่งความสำเร็จ

DIGITAL TRANSFORMATION (DX) : The Path to Organizational Excellence

กระแสของ “DIGITAL DISRUPTION” ทำให้เกิดแนวโน้ม DIGITAL TRANSFORMATION ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความคล่องตัวทั้งในระดับองค์กรและระดับกระบวนการ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์องค์กร นำมาซึ่งผลดำเนินการที่ดี ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันและเป็นมิตรกับชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม  องค์กรต่างๆ ทั้งภาคการผลิต การบริการ การศึกษา หน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ  จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงองค์กรอย่างพลิกโฉมทั้งระบบงาน กระบวนการทำงาน และห่วงโซ่คุณค่า ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ๆ และบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เข้ามาอยู่ในผลิตภัณฑ์และบริการ และองค์กรต้องพิจารณาสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายในการต่อยอดและสร้างนวัตกรรม

Design Thinking for Business Innovation

การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Disruption กำลังมีผลกระทบอย่างมากในโลกที่ธุรกิจยุคปัจจุบันหลายธุรกิจให้ความหมายต่อสิ่งนี้ในทางลบ แต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันเป็นแรงลบเฉพาะธุรกิจที่เลือกจะเพิกเฉยหรือต่อต้าน ในขณะที่คนเปิดกว้างและเตรียมพร้อมยอมรับจะพบว่ามันสร้างประโยชน์ต่อธุรกิจของพวกเขาอย่างมหาศาล

VOC Listening to get Customer Insight and Building Customer Engagement

องค์กรจะเติบโตแบบยั่งยืนได้จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ตลอดจนต้องรู้ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายและมีทางเลือกมากขึ้น การเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย การติดต่อสื่อสารที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้จริงนับเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการคงอยู่และเติบโตขององค์กร

Communication with high impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน ทั้งการทำงานระหว่างบุคคล และการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ การสื่อสารยังเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพ และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน และองค์กร จำนวนมากที่เกิดจากการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ บางครั้งส่งผลกระทบถึงความขัดแย้ง และผลผลิตในหน่วยงาน

PDCA in Practices สร้างรากฐานการปรับปรุงงาน เสริมแกร่งให้องค์กรทุกมิติ

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เห็นได้ชัดเจนในทุกมิติ ส่งผลให้คนต้องมีการปรับตัวและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ การพัฒนาวิธีคิดอย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น องค์กรทุกภาคส่วนจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีศักภาพ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งหลักการของ PDCA เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการทำงานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน และใช้ข้อมูลในการคิดและตัดสินใจ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาวิธีคิดของคน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีผลิตภาพได้อย่างต่อเนื่อง

Strategic Risk & Opportunity Management : (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)

การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Disruptive Technology พฤติกรรมของลูกค้า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงกฏหมายและกฏระเบียบทั้งระดับประเทศและระดับโลก ล้วนส่งผลให้องค์กรต่างๆ เผชิญกับความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) และโอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunity) จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร และนักกลยุทธ์ขององค์กรจำเป็นต้องมีการบริหารในประเด็นเหล่านี้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต (Future Success)

1 2 3 4
Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.