หน้าแรก

ABOUT
FTPI E-Training แพลตฟอร์มการเรียนรู้รูปแบบออนไลน์ ทางเลือกใหม่ในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพตนเอง อัดแน่นด้วยหลากหลายหลักสูตรที่เป็นประโยชน์ต่อคนทำงานทุกระดับ ในสาขาอาชีพต่าง ๆ ช่วยลดต้นทุนทางด้านเวลา ค่าใช้จ่าย รวมถึงลดข้อจำกัดจากการฝึกอบรมรูปแบบทั่วไป พร้อมเก็บข้อมูลการเรียนรู้และประเมินผล ผ่าน Portfolio & E-Certificate 
Slider
COURSES
Slider

Trending Courses

7 QC Tools : (การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือ 7 QC Tools)
การใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ 7 QC Tools มาทำการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC Problem) ตามขั้นตอนของวงจรในการบริหาร (Wheel of  P-D-C-A) โดยเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา การหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมาย...
Improving Customer Experience : Customer Journey Map
สงครามธุรกิจนั้น การวางแผนการตลาดถือเป็นอีกกลยุทธ์ที่สําคัญมากในการทําธุรกิจ ป้องกันโอกาสเกิดความผิดพลาด หรืออาจเกิดผลดีต่อธุรกิจน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับเวลาและทรัพยากรที่ลงทุนไป ที่สำคัญธุรกิจยังต้องพร้อมที่จะรับรู้ความต้องการของลูกค้า...
Increasing Productivity with Industrial Engineering Techniques : การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ
เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques) เป็นกลุ่มของเทคนิควิธีที่มุ่งขจัดความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดในกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่ในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์...
Strategic Thinking for Leader
ผู้บริหารที่ต้องการประสบความสำเร็จ ในยุคที่มีเปลี่ยนแปลงและแข่งขันสูง การพัฒนาทักษะทางด้านความคิดนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะ การคิดเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการให้ความสำคัญต่อเป้าหมายโดยผ่านกระบวนคิดการวิเคราะห์ผนวกกับมุมมอง...
DIGITAL TRANSFORMATION (DX) : The Path to Organizational Excellence
กระแสของ “DIGITAL DISRUPTION” ทำให้เกิดแนวโน้ม DIGITAL TRANSFORMATION ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญสู่การขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรให้เกิดความคล่องตัวทั้งในระดับองค์กรและระดับกระบวนการ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์องค์กร...
Design Thinking for Business Innovation
การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital Disruption กำลังมีผลกระทบอย่างมากในโลกที่ธุรกิจยุคปัจจุบันหลายธุรกิจให้ความหมายต่อสิ่งนี้ในทางลบ แต่ในความเป็นจริงที่เกิดขึ้นมันเป็นแรงลบเฉพาะธุรกิจที่เลือกจะเพิกเฉยหรือต่อต้าน...
VOC Listening to get Customer Insight and Building Customer Engagement
องค์กรจะเติบโตแบบยั่งยืนได้จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ตลอดจนต้องรู้ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายและมีทางเลือกมากขึ้น การเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย...
Communication with high impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน  ทั้งการทำงานระหว่างบุคคล และการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ การสื่อสารยังเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพ และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน...
PDCA in Practices สร้างรากฐานการปรับปรุงงาน เสริมแกร่งให้องค์กรทุกมิติ
จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เห็นได้ชัดเจนในทุกมิติ ส่งผลให้คนต้องมีการปรับตัวและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ การพัฒนาวิธีคิดอย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น องค์กรทุกภาคส่วนจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีศักภาพ...
previous arrow
next arrow
Slider
EXPERT
สุรเชษฎ์ พลวณิช
ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาศักยภาพ
ฉันทลักษณ์ มงคล
ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
วุฒิพงศ์ บุญนายวา
ผู้อำนวยการฝ่ายปรึกษาแนะนำ
ดุจดาว ดวงเด่น
ผู้เชี่ยวชาญ ส่วนบริหารการผลิต
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
วลีพร ธนาธิคม
วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส
ส่วนจัดการองค์กร
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
สุธาสินี โพธิจันทร์
วิทยากรที่ปรึกษาอาวุโส
ส่วนบริหารการผลิต
ฝ่ายปรึกษาแนะนำ
Slider
Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.