KPI Cascading : The Key to Organizational Alignment

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเรียนรู้ขั้นตอนและวิธีการตั้ง KPIs ที่ถูกต้อง
 • เพื่อให้สามารถออกแบบ KPIs ของแผนก หน่วยงาน และของตนเอง เพื่อทำเป็น Action Plan เพื่อการพัฒนาตนเองและทีมงาน
 • เพื่อให้สามารถประยุกต์ความรู้และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำ KPIs ได้
 • ต่อยอดไปสู่การสร้างพื้นฐานที่ดีในพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานขององค์กรต่อไป

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับกลางที่ต้องการรู้เกี่ยวกับการกำหนด KPIs และนำไปต่อยอด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • ผู้จัดการและหัวหน้างานด้านนโยบาย กลยุทธ์ และแผนงานพัฒนาองค์กร
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
 • ผู้ที่สนใจความรู้เกี่ยวกับตัวชี้วัดขององค์กร

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 90 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรมในระบบ
 • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

เกณฑ์ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

 • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลคะแนนทดสอบหลังอบรม (Post Test) ไม่ต่ำกว่า 70%

ด้วยสภาวการณ์แข่งขันทางธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน องค์กรต้องมีการวัดผลการดำเนินการ วิเคราะห์ และทบทวน เพื่อชี้นำการแนวทางการปรับปรุงให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่เข้ามาช่วยในการนี้ คือ การกำหนดตัวชี้วัด (Key Performance Indicators – KPI) ซึ่งมักจะเกิดคำถามว่าควรกำหนด KPI อย่างไรจึงจะสะท้อนผลลัพธ์ที่สำคัญขององค์กรอย่างแท้จริง การกำหนดตัวชี้วัดที่สำคัญที่เหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นความสำเร็จขององค์กร ติดตามสถานะของเรื่องที่สำคัญนั้น นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ประโยชน์จากตัวชี้วัดความสำเร็จกับการประเมินผลการดำเนินงาน ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล

หลักสูตรนี้จะช่วยคุณ

ปัจจุบันพบว่าองค์กรส่วนใหญ่ได้นำเอาตัวชี้วัดผลงาน หรือ Key Performance Indicators เข้ามาใช้ในกระบวนการบริหารผลการปฏิบัติงานของบุคลากร แต่ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับการใช้ KPIs อาทิ

 • ไม่มีเกณฑ์ /หัวข้อในการประเมินที่ชัดเจน
 • พนักงานไม่ยอมรับ รู้สึกไม่เป็นธรรม
 • KPIs หลายตัวทำไม่ได้ เนื่องจากต้องอาศัยความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น
 • ไม่สามารถเก็บข้อมูลมาวัดผล KPIs ได้
 • หัวหน้างานไม่มีเทคนิคในการให้ Feedback หลังประเมินผลกับพนักงาน

เพื่อให้การนำเอา KPIs เข้ามาใช้เกิดประโยชน์สูงสุด ผู้บริหารและบุคลากรควรได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่อง KPIs อย่างถูกต้อง โดยเฉพาะการกำหนดตัวชี้วัดผลต้องกำหนดให้ชัดเจน เป็นที่เข้าใจตรงกัน เพื่อนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452-456
E-mail : training@ftpi.or.th

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

KPI Cascading

Lessons

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x