การนำตัวชี้วัดสู่การปฎิบัติอย่างยั่งยืน : KPI Sustainable Implementation

การนำตัวชี้วัดสู่การปฎิบัติอย่างยั่งยืน : KPI Sustainable Implementation

คุณต้องผ่านการเรียน Community of Practice : CoP ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.