ความสัมพันธ์ของแผนกลยุทธ์ (Strategy Map) : ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จ

ความสัมพันธ์ของแผนกลยุทธ์ (Strategy Map) : ดัชนี้ชี้วัดความสำเร็จ

คุณต้องผ่านการเรียน Balance Scorecard ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.