Collaboration to Success for Innovator Team

ปัญหาที่องค์กรทั้งใหญ่และเล็กต้องประสบ คือการที่ไม่สามารถจ้างบุคลากรเพื่อมาทำงานที่มีหลายส่วนได้ การประสานความร่วมมือเพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากของการสื่อสาร ขจัดปัญหาความขัดแย้งในหน่วยงานจึงมีความจำเป็น และเมื่อบุคลากรสามารถประสานความร่วมมือทำงานร่วมกันได้โดยปราศจากข้อขัดแย้งระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการแก้ปัญหา ย่อมจะนำพาไปสู่การร่วมกันคิดและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้ บุคลากรที่ได้สั่งสมทักษะการประสานงานความมือที่แท้จริงจะเป็นทั้งนักคิด นักสื่อสาร นักประสานและนักนวัตกรรม

ซึ่งทักษะการประสานความร่วมมือสู่ความสำเร็จของทีมนวัตกรรม บุคลากรจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในทักษะต่างๆ อาทิ

 • แนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking)
 • แบบจำลองเชิงธุรกิจ (Lean-Business model canvas)
 • ภาวะผู้นำ 3 ระดับ (Leadership)

หลักสูตรนี้จะช่วยคุณต่อยอด และเรียนรู้ Concept พื้นฐานว่า จะสร้างความร่วมมือร่วมกันให้เป็นทีมนวัตกรต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องใดบ้าง : Leading Self & Leading Team & Leading Business

วิทยากร:

ดร.วีรินยาอร เหลืองบริบูรณ์
วิทยากร และที่ปรึกษา ด้านความคิดสร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ทั้งในด้านกระบวนการ ด้านผลิตภัณฑ์ หรือด้านธุรกิจ เน้นสร้างการเรียนรู้ที่สนุกสนานแบบ Play for Performance

เวลาเรียนโดยรวม 2 ชั่วโมง 45 นาที


วัตถุประสงค์

 • เพื่อเรียนรู้ และเข้าใจขั้นตอนและวิธีสร้างความสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในองค์กร
 • เพื่อให้สามารถสร้างแบบอย่างของความร่วมมือและการมีส่วนร่วม สร้างแบบอย่างค่านิยมองค์กรให้เกิดพฤติกรรมทางบวกที่จะส่งผลดีต่อการสร้างความร่วมมือในองค์กร
 • ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในการทำงาน ให้เกิดความชำนาญในทักษะงานที่ทำ
 • สร้างผู้นำที่เข้มแข็งและมีส่วนผลักดันด้านความสัมพันธ์ และความร่วมมือ
 • ต่อยอดสู่การสร้างความแข็งแกร่งในองค์กร ให้เกิดการถ่ายทอดทักษะการทำงานในส่วนต่างๆ ได้ ร่วมถึงรู้และเข้าในแนวทางการทำงานในส่วนต่างๆ รู้ปัญหาและอุปสรรคที่มีร่วมกัน

เหมาะสำหรับ

 • ผู้บริหารระดับกลางที่ต้องการรู้เกี่ยวกับการสร้างแบบอย่างค่านิยมการประสานความร่วมมือ และนำไปต่อยอดเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร
 • บุคลากรทุกระดับที่ต้องการรู้วิธีการ เทคนิค และแนวทางในการระดมทรัพยากรมาสนับสนุนการทำงานร่วมกัน
 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR)
 • ผู้ที่สนใจความรู้เกี่ยวกับการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา และการสร้างสิ่งใหม่

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

 • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 90 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรมในระบบ
 • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

เกณฑ์ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

 • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลคะแนนทดสอบหลังอบรม (Post Test) ไม่ต่ำกว่า 70%

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452-456
E-mail : training@ftpi.or.th

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

Collaboration to Success for Innovator Team

Lessons

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x