Complex Problem Solving : (เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน)

วัตถุประสงค์

  • เพื่อวิเคราะห์ปัญหาซับซ้อน ซึ่งเกิดจากหลายปัจจัยเกี่ยวข้องกันอย่างเป็นระบบ
  • เพื่อสามารถนำเสนอแนวทางแก้ปัญหาทั้งระบบอย่างมีประสิทธิผล
  • เพื่อเป็นแนวทางปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน ผลิตภัณฑ์ และบริการ รูปแบบใหม่ ความต้องการที่ซับซ้อนของผู้ใช้งาน

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

  • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 90 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรม
    ในระบบ
  • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

เกณฑ์ได้รับใบรับรองการฝึกอบรม

  • ผู้เข้าอบรมจะต้องเข้าอบรมจนจบหลักสูตรและผ่านเกณฑ์การประเมิน โดยมีผลคะแนนทดสอบหลังอบรม (Post Test) ไม่ต่ำกว่า 70%

เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กรโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้   การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนตนเองอันจะนำสู่การพัฒนา เติบโตและความเป็นมืออาชีพสำหรับอนาคต

การเข้าสู่ห้วงเวลาของการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ ความซับซ้อน ตลอดจนความไม่ชัดเจน หรือแม้กระทั่งความไม่แน่นอน กลายเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจ และการปฏิบัติในชีวิตประจำวันของมนุษย์ปัญหาต่าง ๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน จึงกลายเป็นปัญหาที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ไม่ใช่เพียงแค่ปัญหาที่มีสาเหตุหรือปัจจัยเพียงหนึ่งเดียว

เวลาเรียนโดยรวม 2 ชั่วโมง 41 นาที

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-619-5500 ต่อ 452-456 / 083-297-9494

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x