ฉันทลักษณ์ มงคล

Leadership Development Program (Package C)

Leading Change: Leadership in Digital Transformation โลกที่เปลี่ยนแปลงไป การเกิดขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ นวัตกรรมที่ทำให้เกิดสินค้าและบริการล้ำสมัย พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป การแข่งขันด้วยกลยุทธ์เดิมไม่อาจตอบโจทย์ธุรกิจในโลกยุค Digital ได้ ทำให้องค์การต้องปรับตัวให้เท่าทัน

Leadership Development Program (Package D)

ปัจจุบันองค์กรต้องเตรียมความพร้อมให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันคือการที่องค์กรมีบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมเติบโตไปกับองค์กร ความท้าทายขององค์กรคือการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรที่มีความแตกต่างในความรู้ ทักษะ ความสามารถและทัศนคติให้พร้อมรับกับลักษณะงานที่จะมีความยาก ความซับซ้อน หรืองานใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม

HR for non HR in Digital Program (Mini Course)

ภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำให้องค์กรต้องปรับตัวให้เท่าทัน เพื่อให้สามารถแข่งขันและยั่งยืนในเชิงธุรกิจ ซึ่งกลไกขับเคลื่อนสำคัญยิ่งคือ “คน”  ทั้งองค์กร ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงาน ต้องร่วมแรงร่วมใจกันผ่านวิกฤติไปด้วยกัน   วันนี้บุคลากรทุกคนต้องปรับ Mindset   ปรับ Process และ Upskill & Reskill ให้เท่าทัน   การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ

HR for non HR in Digital Program

ภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำให้องค์กรต้องปรับตัวให้เท่าทัน เพื่อให้สามารถแข่งขันและยั่งยืนในเชิงธุรกิจ ซึ่งกลไกขับเคลื่อนสำคัญยิ่งคือ “คน”  ทั้งองค์กร ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงาน ต้องร่วมแรงร่วมใจกันผ่านวิกฤติไปด้วยกัน   วันนี้บุคลากรทุกคนต้องปรับ Mindset   ปรับ Process และ Upskill & Reskill ให้เท่าทัน   การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ

Leadership Development Program (Full Package)

Leading Change: Leadership in Digital Transformation โลกที่เปลี่ยนแปลงไป การเกิดขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ นวัตกรรมที่ทำให้เกิดสินค้าและบริการล้ำสมัย พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป การแข่งขันด้วยกลยุทธ์เดิมไม่อาจตอบโจทย์ธุรกิจในโลกยุค Digital ได้ ทำให้องค์การต้องปรับตัวให้เท่าทัน

Leadership Development Program (Package A)

Leadership Development Program ได้พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับความสามารถ ทั้งความรู้ ทักษะเชิงบริหารจัดการ และมุมมองเชิงรุกพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง ทำความเข้าใจทีมงานและหลักการบริหารโดยมุ่งที่ผลลัพธ์ขององค์กร รวมถึงการกระตุ้นและบริหารทีมไปสู่นวัตกรรมเพื่อให้การทำงานมีความทันสมัย ตอบสนองได้รวดเร็ว และการทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.