เชษฐพงศ์ สินธารา

Productivity Improvement Program (Mini Course)

แนวโน้มการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและไม่อาจคาดเดาได้อย่างชัดเจน ทำให้แนวทาง “การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)” และ ต่อยอดไปสู่ “นวัตกรรม (Innovation)” จึงเป็นแนวทางสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งความรู้ความเข้าใจของพนักงานในการดำเนินกระบวนการพัฒนาดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ โปรแกรมนี้ จึงรวบรวมความรู้และหลักการสำหรับกลุ่มบุคลากรที่จะช่วยองค์กรพัฒนากระบวนการขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

Basic Lean

หลักสูตรเหมาะสำหรับ องค์กรที่เริ่มนำแนวคิด Productivity มาใช้ในการพัฒนาองค์กร มุ่งเน้นการสร้าง Productivity Awareness สร้างความเข้าใจแนวคิดและหลักการของ Lean
รวมถึงสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในเรื่องความสูญเสีย (Waste) และมีการปรับปรุงกระบวนการทำงนด้วยเครื่องมือ Lean ขั้นพื้นฐาน

Leadership Development Program (Full Package)

Leading Change: Leadership in Digital Transformation โลกที่เปลี่ยนแปลงไป การเกิดขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ นวัตกรรมที่ทำให้เกิดสินค้าและบริการล้ำสมัย พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป การแข่งขันด้วยกลยุทธ์เดิมไม่อาจตอบโจทย์ธุรกิจในโลกยุค Digital ได้ ทำให้องค์การต้องปรับตัวให้เท่าทัน

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.