ผู้เชี่ยวชาญ (Expert)

Complex Problem Solving : (เทคนิคการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน)

เมื่อองค์กรต้องปรับเปลี่ยนการดำเนินธุรกิจให้ทันต่ออุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต ยุค 4.0 รวมถึงการเผชิญแรงกดดันที่มาจากการแข่งขันและการปฏิรูปองค์กรโดยใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ประสบความสำเร็จเหนือคู่แข่งได้ การเตรียมความพร้อมทักษะที่จำเป็นในอนาคต เพื่อให้สามารถพัฒนาทักษะและปรับเปลี่ยนตนเองอันจะนำสู่การพัฒนา เติบโตและความเป็นมืออาชีพสำหรับอนาคต

Strategic Risk & Opportunity Management : (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)

การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Disruptive Technology พฤติกรรมของลูกค้า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงกฏหมายและกฏระเบียบทั้งระดับประเทศและระดับโลก ล้วนส่งผลให้องค์กรต่างๆ เผชิญกับความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) และโอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunity) จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร และนักกลยุทธ์ขององค์กรจำเป็นต้องมีการบริหารในประเด็นเหล่านี้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต (Future Success)

PDCA in Practices สร้างรากฐานการปรับปรุงงาน เสริมแกร่งให้องค์กรทุกมิติ

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เห็นได้ชัดเจนในทุกมิติ ส่งผลให้คนต้องมีการปรับตัวและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ การพัฒนาวิธีคิดอย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น องค์กรทุกภาคส่วนจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีศักภาพ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งหลักการของ PDCA เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการทำงานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน และใช้ข้อมูลในการคิดและตัดสินใจ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาวิธีคิดของคน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีผลิตภาพได้อย่างต่อเนื่อง

Communication with high impact (การสื่อสารอย่างได้ผล)

การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เป็นเครื่องมือสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน ทั้งการทำงานระหว่างบุคคล และการทำงานเป็นทีม นอกจากนี้ การสื่อสารยังเป็นเครื่องมือที่ส่งเสริมการสร้างสัมพันธภาพ และบรรยากาศที่ดีในการทำงาน ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน และองค์กร จำนวนมากที่เกิดจากการสื่อสารที่ขาดประสิทธิภาพ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการ บางครั้งส่งผลกระทบถึงความขัดแย้ง และผลผลิตในหน่วยงาน

VOC Listening to get Customer Insight and Building Customer Engagement

องค์กรจะเติบโตแบบยั่งยืนได้จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ตลอดจนต้องรู้ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายและมีทางเลือกมากขึ้น การเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย การติดต่อสื่อสารที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้จริงนับเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการคงอยู่และเติบโตขององค์กร

Increasing Productivity with Industrial Engineering Techniques : การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques) เป็นกลุ่มของเทคนิควิธีที่มุ่งขจัดความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดในกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่ในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัย การดำเนินงานการวางแผน และควบคุมการผลิต การวางผังโรงงาน การศึกษาวิธีการทำงาน การวัดผลงาน เป็นต้น

Improving Customer Experience : Customer Journey Map

สงครามธุรกิจนั้น การวางแผนการตลาดถือเป็นอีกกลยุทธ์ที่สําคัญมากในการทําธุรกิจ ป้องกันโอกาสเกิดความผิดพลาด หรืออาจเกิดผลดีต่อธุรกิจน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับเวลาและทรัพยากรที่ลงทุนไป ที่สำคัญธุรกิจยังต้องพร้อมที่จะรับรู้ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้พร้อมปรับตัวให้เข้ากับยุคและสมัยใหม่ ดังนั้น ประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจยุคดิจิทัล

Leadership Development Program (Package C)

Leading Change: Leadership in Digital Transformation โลกที่เปลี่ยนแปลงไป การเกิดขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ นวัตกรรมที่ทำให้เกิดสินค้าและบริการล้ำสมัย พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป การแข่งขันด้วยกลยุทธ์เดิมไม่อาจตอบโจทย์ธุรกิจในโลกยุค Digital ได้ ทำให้องค์การต้องปรับตัวให้เท่าทัน

7 QC Tools : (การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือ 7 QC Tools)

การใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ 7 QC Tools มาทำการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC Problem) ตามขั้นตอนของวงจรในการบริหาร (Wheel of P-D-C-A) โดยเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา การหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมาย รวมถึงการตรวจ ติดตามผลการแก้ปัญหา ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านั้น เมื่อนำมาร้อยเรียงตั้งแต่ต้นจนจบจะเรียกว่า QC Story

Leadership Development Program (Package D)

ปัจจุบันองค์กรต้องเตรียมความพร้อมให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันคือการที่องค์กรมีบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมเติบโตไปกับองค์กร ความท้าทายขององค์กรคือการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรที่มีความแตกต่างในความรู้ ทักษะ ความสามารถและทัศนคติให้พร้อมรับกับลักษณะงานที่จะมีความยาก ความซับซ้อน หรืองานใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม

1 2 3
Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.