อ.เกียรติขจร โฆมานะสิน

Increasing Productivity with Industrial Engineering Techniques : การเพิ่มผลผลิตด้วยเทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ

เทคนิควิศวกรรมอุตสาหการ (IE Techniques) เป็นกลุ่มของเทคนิควิธีที่มุ่งขจัดความสูญเสียต่างๆ ที่เกิดในกระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการ วิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตั้งแต่ในส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ การวิจัย การดำเนินงานการวางแผน และควบคุมการผลิต การวางผังโรงงาน การศึกษาวิธีการทำงาน การวัดผลงาน เป็นต้น

Lean Management

หลักสูตรเหมาะสำหรับ องค์กรที่มีการปรับปรุงกระบวนการทำงานขั้นพื้นฐานมาแล้ว และต้องการยกระดับผลิตภาพให้สูงขึ้น มุ่งเน้นที่จะสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า (Customer Value) ตลอดกระบวนการ โดยการกำจัดกระบวนการที่ไม่สร้างคุณค่า (Non Value Added Work) ผ่านชุดเครื่องมือของลีน Lean Toolbox Manufacturing ที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพตลอดกระบวนการหลัก เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และสร้างความสามารถในการแข่งขัน

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.