ณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์

VOC Listening to get Customer Insight and Building Customer Engagement

องค์กรจะเติบโตแบบยั่งยืนได้จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ตลอดจนต้องรู้ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีความหลากหลายและมีทางเลือกมากขึ้น การเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละราย การติดต่อสื่อสารที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้จริงนับเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการคงอยู่และเติบโตขององค์กร

Improving Customer Experience : Customer Journey Map

สงครามธุรกิจนั้น การวางแผนการตลาดถือเป็นอีกกลยุทธ์ที่สําคัญมากในการทําธุรกิจ ป้องกันโอกาสเกิดความผิดพลาด หรืออาจเกิดผลดีต่อธุรกิจน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับเวลาและทรัพยากรที่ลงทุนไป ที่สำคัญธุรกิจยังต้องพร้อมที่จะรับรู้ความต้องการของลูกค้า เพื่อให้พร้อมปรับตัวให้เข้ากับยุคและสมัยใหม่ ดังนั้น ประสบการณ์ของลูกค้า (Customer Experience) จึงเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญในการทำธุรกิจยุคดิจิทัล

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.