นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล

Transform Feedback Report into Action Plan

องค์กรทราบแนวทางการวิเคราะห์ผลลัพธ์ที่ได้จากรายงานป้อนกลับ (Feedback Report) และสามารถจัดทำแผนการปรับปรุงพัฒนาองค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติได้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.