สุธาสินี โพธิจันทร์

Leadership Development Program (Package C)

Leading Change: Leadership in Digital Transformation โลกที่เปลี่ยนแปลงไป การเกิดขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ นวัตกรรมที่ทำให้เกิดสินค้าและบริการล้ำสมัย พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป การแข่งขันด้วยกลยุทธ์เดิมไม่อาจตอบโจทย์ธุรกิจในโลกยุค Digital ได้ ทำให้องค์การต้องปรับตัวให้เท่าทัน

Leadership Development Program (Package D)

ปัจจุบันองค์กรต้องเตรียมความพร้อมให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันคือการที่องค์กรมีบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมเติบโตไปกับองค์กร ความท้าทายขององค์กรคือการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรที่มีความแตกต่างในความรู้ ทักษะ ความสามารถและทัศนคติให้พร้อมรับกับลักษณะงานที่จะมีความยาก ความซับซ้อน หรืองานใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม

Productivity Improvement Program (Mini Course)

แนวโน้มการเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและไม่อาจคาดเดาได้อย่างชัดเจน ทำให้แนวทาง “การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement)” และ ต่อยอดไปสู่ “นวัตกรรม (Innovation)” จึงเป็นแนวทางสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันและเพิ่มโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งความรู้ความเข้าใจของพนักงานในการดำเนินกระบวนการพัฒนาดังกล่าวเป็นเรื่องสำคัญ โปรแกรมนี้ จึงรวบรวมความรู้และหลักการสำหรับกลุ่มบุคลากรที่จะช่วยองค์กรพัฒนากระบวนการขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ

Leadership Development Program (Online Learning)

ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวให้เท่าทัน ผู้บริหารทุกระดับเป็นพลังขับเคลื่อนในการนำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ปัญหาขององค์กรคือ Mindset  ของผู้บริหารระดับกลางที่จะต้องตระหนักและมีหลักการในการบริหารจัดการที่เข้าใจบริบทใหม่ ๆ และเลือกใช้ศักยภาพของลูกน้องได้อย่างเหมาะสม

PDCA in Practices สร้างรากฐานการปรับปรุงงาน เสริมแกร่งให้องค์กรทุกมิติ

จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เห็นได้ชัดเจนในทุกมิติ ส่งผลให้คนต้องมีการปรับตัวและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ การพัฒนาวิธีคิดอย่างเป็นระบบจึงเป็นสิ่งที่จำเป็น องค์กรทุกภาคส่วนจำเป็นต้องมีบุคลากรที่มีศักภาพ และสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ซึ่งหลักการของ PDCA เป็นแนวคิดที่มุ่งเน้นการทำงานอย่างเป็นระบบเป็นขั้นตอน และใช้ข้อมูลในการคิดและตัดสินใจ ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาวิธีคิดของคน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีผลิตภาพได้อย่างต่อเนื่อง

7 QC Tools : (การควบคุมคุณภาพด้วยเครื่องมือ 7 QC Tools)

การใช้เครื่องมือคุณภาพ 7 ชนิด หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของ 7 QC Tools มาทำการแก้ปัญหาทางด้านคุณภาพ (QC Problem) ตามขั้นตอนของวงจรในการบริหาร (Wheel of P-D-C-A) โดยเริ่มตั้งแต่การระบุปัญหา การหาสาเหตุ การตั้งเป้าหมาย รวมถึงการตรวจ ติดตามผลการแก้ปัญหา ซึ่งขั้นตอนต่าง ๆ เหล่านั้น เมื่อนำมาร้อยเรียงตั้งแต่ต้นจนจบจะเรียกว่า QC Story

Leader as Coach

การทำงานที่มีความท้าทายและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ทำให้ลักษณะงานและพฤติกรรมในการทำงานของคนที่มีแนวโน้มเปลี่ยนตามไป ความท้าทายขององค์กรคือทำอย่างไรให้พนักงานพัฒนาและปรับตัวได้เท่าทัน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของหัวหน้างานระดับต้นในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลพนักงานปฏิบัติการ ต้องช่วยองค์กรพัฒนาศักยภาพทีมงานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ

Leadership Development Program (Full Package)

Leading Change: Leadership in Digital Transformation โลกที่เปลี่ยนแปลงไป การเกิดขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ นวัตกรรมที่ทำให้เกิดสินค้าและบริการล้ำสมัย พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป การแข่งขันด้วยกลยุทธ์เดิมไม่อาจตอบโจทย์ธุรกิจในโลกยุค Digital ได้ ทำให้องค์การต้องปรับตัวให้เท่าทัน

Supervisory Development Program

การทำงานที่มีความท้าทายและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ทำให้ลักษณะงานและพฤติกรรมในการทำงานของคนที่มีแนวโน้มเปลี่ยนตามไป ความท้าทายขององค์กรคือทำอย่างไรให้พนักงานพัฒนาและปรับตัวได้เท่าทัน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของหัวหน้างานระดับต้นในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลพนักงานปฏิบัติการ ต้องช่วยองค์กรพัฒนาศักยภาพทีมงานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ

Leadership Development Program (Package A)

Leadership Development Program ได้พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับความสามารถ ทั้งความรู้ ทักษะเชิงบริหารจัดการ และมุมมองเชิงรุกพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง ทำความเข้าใจทีมงานและหลักการบริหารโดยมุ่งที่ผลลัพธ์ขององค์กร รวมถึงการกระตุ้นและบริหารทีมไปสู่นวัตกรรมเพื่อให้การทำงานมีความทันสมัย ตอบสนองได้รวดเร็ว และการทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.