สุวิทย์ เจนสวัสดิ์พงศ์

Strategic Risk & Opportunity Management : (กลยุทธ์บริหารความเสี่ยงและโอกาสทางธุรกิจ)

การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ของสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Disruptive Technology พฤติกรรมของลูกค้า การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมถึงกฏหมายและกฏระเบียบทั้งระดับประเทศและระดับโลก ล้วนส่งผลให้องค์กรต่างๆ เผชิญกับความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์ (Strategic Risk) และโอกาสเชิงกลยุทธ์ (Strategic Opportunity) จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหาร และนักกลยุทธ์ขององค์กรจำเป็นต้องมีการบริหารในประเด็นเหล่านี้อย่างเหมาะสม เพื่อที่จะมั่นใจได้ว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จทั้งในปัจจุบันและอนาคต (Future Success)

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.