วลีพร ธนาธิคม

Leadership Development Program (Package C)

Leading Change: Leadership in Digital Transformation โลกที่เปลี่ยนแปลงไป การเกิดขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ นวัตกรรมที่ทำให้เกิดสินค้าและบริการล้ำสมัย พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป การแข่งขันด้วยกลยุทธ์เดิมไม่อาจตอบโจทย์ธุรกิจในโลกยุค Digital ได้ ทำให้องค์การต้องปรับตัวให้เท่าทัน

Leadership Development Program (Package D)

ปัจจุบันองค์กรต้องเตรียมความพร้อมให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันคือการที่องค์กรมีบุคลากรที่มีศักยภาพพร้อมเติบโตไปกับองค์กร ความท้าทายขององค์กรคือการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรที่มีความแตกต่างในความรู้ ทักษะ ความสามารถและทัศนคติให้พร้อมรับกับลักษณะงานที่จะมีความยาก ความซับซ้อน หรืองานใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ได้อย่างเหมาะสม

Strategic Leadership Program (Mini Course)

หลายองค์กรกำลังเผชิญความท้าทายด้านต่างๆ จึงต้องคิดบริหาร ปรับตัวและวางแผนอย่างมีกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบ จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนากระบวนการกำหนดทิศทาง กลยุทธ์ รวมไปถึงการใช้กระบวนการและเครื่องมือการบริหารจัดการ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ​

TQA Change in Criteria 2024-2025 การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ

แนะนำเนื้อหาเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงของปี 2024-2025 รวมทั้งแนวทางการดำเนินการในประเด็นสำคัญของเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาองค์กรต่อไป

Leadership Development Program (Full Package)

Leading Change: Leadership in Digital Transformation โลกที่เปลี่ยนแปลงไป การเกิดขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ นวัตกรรมที่ทำให้เกิดสินค้าและบริการล้ำสมัย พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป การแข่งขันด้วยกลยุทธ์เดิมไม่อาจตอบโจทย์ธุรกิจในโลกยุค Digital ได้ ทำให้องค์การต้องปรับตัวให้เท่าทัน

Leadership Development Program (Package A)

Leadership Development Program ได้พัฒนาขึ้นเพื่อยกระดับความสามารถ ทั้งความรู้ ทักษะเชิงบริหารจัดการ และมุมมองเชิงรุกพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล ด้วยการพัฒนาภาวะผู้นำของตนเอง ทำความเข้าใจทีมงานและหลักการบริหารโดยมุ่งที่ผลลัพธ์ขององค์กร รวมถึงการกระตุ้นและบริหารทีมไปสู่นวัตกรรมเพื่อให้การทำงานมีความทันสมัย ตอบสนองได้รวดเร็ว และการทำงานง่ายขึ้น สะดวกขึ้น

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.