วรัญรดา ธนวรรณวิวัฒน์

Leadership Development Program (Package C)

Leading Change: Leadership in Digital Transformation โลกที่เปลี่ยนแปลงไป การเกิดขึ้นของคู่แข่งรายใหม่ นวัตกรรมที่ทำให้เกิดสินค้าและบริการล้ำสมัย พฤติกรรมของผู้บริโภคที่ปรับเปลี่ยนไป การแข่งขันด้วยกลยุทธ์เดิมไม่อาจตอบโจทย์ธุรกิจในโลกยุค Digital ได้ ทำให้องค์การต้องปรับตัวให้เท่าทัน

Leadership Development Program (Online Learning)

ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ทุกองค์กรต้องปรับตัวให้เท่าทัน ผู้บริหารทุกระดับเป็นพลังขับเคลื่อนในการนำนโยบายจากผู้บริหารระดับสูงไปสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร ปัญหาขององค์กรคือ Mindset  ของผู้บริหารระดับกลางที่จะต้องตระหนักและมีหลักการในการบริหารจัดการที่เข้าใจบริบทใหม่ ๆ และเลือกใช้ศักยภาพของลูกน้องได้อย่างเหมาะสม

Leader as Coach

การทำงานที่มีความท้าทายและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ทำให้ลักษณะงานและพฤติกรรมในการทำงานของคนที่มีแนวโน้มเปลี่ยนตามไป ความท้าทายขององค์กรคือทำอย่างไรให้พนักงานพัฒนาและปรับตัวได้เท่าทัน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของหัวหน้างานระดับต้นในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลพนักงานปฏิบัติการ ต้องช่วยองค์กรพัฒนาศักยภาพทีมงานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ

Supervisory Development Program

การทำงานที่มีความท้าทายและปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ทำให้ลักษณะงานและพฤติกรรมในการทำงานของคนที่มีแนวโน้มเปลี่ยนตามไป ความท้าทายขององค์กรคือทำอย่างไรให้พนักงานพัฒนาและปรับตัวได้เท่าทัน ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของหัวหน้างานระดับต้นในฐานะเป็นผู้กำกับดูแลพนักงานปฏิบัติการ ต้องช่วยองค์กรพัฒนาศักยภาพทีมงานของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.