แบบทดสอบสไตล์การสื่อสาร

 • วิธีทำแบบทดสอบไสตล์การสื่อสาร

  ในแต่ละข้อ ให้ใส่คะแนนลงในช่อง โดยเรียงลำดับจากคะแนนมากที่สุด ไปหาคะแนนน้อยที่สุด ดังนี้
  4 คะแนน คุณลักษณะที่ตรงกับตัวคุณ “มากที่สุด”
  3 คะแนน คุณลักษณะที่ตรงกับตัวคุณ “มาก”
  2 คะแนน คุณลักษณะที่ตรงกับตัวคุณ “น้อย”
  1 คะแนน คุณลักษณะที่ตรงกับตัวคุณ “น้อยที่สุด”
 • ข้อที่ 1

 • ข้อที่ 2

 • ข้อที่ 3

 • ข้อที่ 4

 • ข้อที่ 5

 • คะแนนรวม

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.