วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

การชำระเงิน

กรุณาโอนค่าธรรมเนียมผ่าน ธนาคารกรุงเทพ สาขาอาคารยาคูลท์ สนามเป้า บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 210-0-508619 ชื่อบัญชี “ มูลนิธิเพื่อสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ” (FOUNDATION FOR THAILAND PRODUCTIVITY INSTITUTE) กรุณาตรวจสอบค่าธรรมเนียมก่อนการโอน สถาบันอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT 7%) สถาบันจดทะเบียนในนามมูลนิธิ จึงได้รับยกเว้นการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0994000020724

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.