เจาะลึก TQA Application Report Writing หมวด 4

วัตถุประสงค์

ทราบแนวทางการเขียนโครงร่างองค์กร  การจัดทำรายงานหมวด  4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้

ประโยชน์ที่ได้รับ

องค์กรทราบแนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินการขององค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งในแง่การสื่อสารภายในองค์กร การใช้ตรวจประเมินภายในองค์กร การตรวจประเมินจากองค์กรรับรองคุณภาพ ตลอดจนการส่งขอรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รวมถึงการประยุกต์ใช้เขียนรายงานเพื่อการตรวจประเมินองค์กรด้วยมาตรฐานต่างๆที่มีรากฐานจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เช่น SEPA, EdPEx, OBACQA, PMQA เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

สำหรับผู้บริหาร คณะทำงานพัฒนาองค์กร และผู้รับผิดชอบรายหมวด ในการจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน เพื่อรับการประเมินจากผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

  • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 15 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรมในระบบ
  • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

หัวข้อการฝึกอบรม

  • หลักการเขียนรายงานที่ดี
  • หลักการเขียนโครงร่างองค์กร
  • หลักการเขียนรายงานกระบวนการ
  • หลักการเขียนรายงานผลลัพธ์
  • วิธีการเขียนรายงาน หมวด 4

ผู้เชี่ยวชาญ

  • นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  • คุณกิตติพัทธ์ จิรวัสวงศ์           ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เวลาเรียนรวม 3 ชั่วโมง 20 นาที

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-619-5500 ต่อ 451, 466, 467 (คุณธนศักดิ์ / คุณพัชรวรรณ / คุณชุติมา)
E-mail: tqatraining@ftpi.or.th, tanasak@ftpi.or.th, phatcharawan@ftpi.or.th, chutima@ftpi.or.th  

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

วิธีการเขียนรายงานหมวดที่ 4

Lessons

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x