เจาะลึก TQA Application Report Writing หมวด 5

วัตถุประสงค์

ทราบแนวทางการเขียนโครงร่างองค์กร  การจัดทำรายงานหมวด 5 บุคลากร และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่ได้รับ

องค์กรทราบแนวทางจัดทำรายงานผลการดำเนินการขององค์กรตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร ทั้งในแง่การสื่อสารภายในองค์กร การใช้ตรวจประเมินภายในองค์กร การตรวจประเมินจากองค์กรรับรองคุณภาพ ตลอดจนการส่งขอรับการตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ รวมถึงการประยุกต์ใช้เขียนรายงานเพื่อการตรวจประเมินองค์กรด้วยมาตรฐานต่างๆที่มีรากฐานจากเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เช่น SEPA, EdPEx, OBACQA, PMQA เป็นต้น

เหมาะสำหรับ

สำหรับผู้บริหาร คณะทำงานพัฒนาองค์กร และผู้รับผิดชอบรายหมวด ในการจัดทำรายงานวิธีการและผลการดำเนินงาน เพื่อรับการประเมินจากผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

ระยะเวลาการเข้าอบรมด้วยระบบ e-Training

  • ผู้เข้าอบรมมีระยะเวลาการเข้าอบรม 15 วัน นับจากวันที่ผู้เข้าอบรมแจ้งกำหนดวันเริ่มอบรมในระบบ
  • Password ผู้เข้าอบรมสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านในระบบเองได้

หัวข้อการฝึกอบรม

  • หลักการเขียนรายงานที่ดี
  • หลักการเขียนโครงร่างองค์กร
  • หลักการเขียนรายงานกระบวนการ
  • หลักการเขียนรายงานผลลัพธ์
  • วิธีการเขียนรายงาน หมวด 5 และผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้อง

ผู้เชี่ยวชาญ

  • นพ.สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ
  • ดร.นนทวัฒน์ สุขผล   ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ

เวลาเรียนรวม 5 ชั่วโมง

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 02-619-5500 ต่อ 451, 466, 467 (คุณธนศักดิ์ / คุณพัชรวรรณ / คุณชุติมา)
E-mail: tqatraining@ftpi.or.th, tanasak@ftpi.or.th, phatcharawan@ftpi.or.th, chutima@ftpi.or.th  

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

วิธีการเขียนรายงานหมวดที่ 5

Lessons

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x