นิยาม Lean วิวัฒนาการของระบบการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และแนวทาง 5 ประการ Lean Thinking

นิยาม Lean วิวัฒนาการของระบบการผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และแนวทาง 5 ประการ Lean Thinking

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz : Module 1 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.