การชนะ การสื่อสารด้วยอคติ และอารมณ์ที่รุนแรง

การชนะ การสื่อสารด้วยอคติ และอารมณ์ที่รุนแรง

คุณต้องผ่านการเรียน การสร้างความสัมพันธ์ ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.