การโต้แย้งอย่างมีเหตุและผล

การโต้แย้งอย่างมีเหตุและผล

คุณต้องผ่านการเรียน การคิดบวก คิดลบ และการตีความในการสื่อสาร ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.