สรุปขอบเขตการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

สรุปขอบเขตการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้

คุณต้องผ่านการเรียน หลักการสำคัญโน้มน้าวใจให้ได้ผลลัพธ์ และเทคนิคโน้มน้าวใจ ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.