นิสัยการสื่อสาร แบบรู้คิด Cognitive

นิสัยการสื่อสาร แบบรู้คิด Cognitive

คุณต้องผ่านการเรียน กระบวนการคิด 2 ระบบ ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.