Ep.17 : Performance Appraisal

Ep.17 : Performance Appraisal

คุณต้องผ่านการเรียน Ep.16 : Cascading Corporate KPIs to Individual KPIs ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.