Ep.18 : Discipline & Punishment

Ep.18 : Discipline & Punishment

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz : HR for non HR in Digital Program Module 6 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.