แบบทดสอบหลังการอบรม (Post Test)

แบบทดสอบหลังการอบรม (Post Test)

คุณต้องผ่านการเรียน IOM – Operation Level ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.