ตอนที่ 38 : ต่อยอดทักษะเดิมเสริมทักษะใหม่ ชีวิตไม่ตกเทรนด์ : Reskill & Upskill workforce

ตอนที่ 38 : ต่อยอดทักษะเดิมเสริมทักษะใหม่ ชีวิตไม่ตกเทรนด์ : Reskill & Upskill workforce

คุณต้องผ่านการเรียน ตอนที่ 37 : ทักษะรับมืออนาคต : Future skills ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.