สรุปแนวคิดสำคัญจากการเรียนรู้ (Key Takeaways)

สรุปแนวคิดสำคัญจากการเรียนรู้ (Key Takeaways)

คุณต้องผ่านการเรียน การทำให้เป็นมาตรฐาน หรือปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหา (Act) ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.