การสร้างแรงจูงใจภายใน

การสร้างแรงจูงใจภายใน

คุณต้องผ่านการเรียน การสร้างแรงจูงใจจากการรับรู้ความสามารถของตนเอง ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.