การสื่อสารสองทางกับเพื่อนร่วมงานและห้วหน้า

การสื่อสารสองทางกับเพื่อนร่วมงานและห้วหน้า

คุณต้องผ่านการเรียน การควบคุณคุณภาพการสือสาร หลัก 7Cs ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.