การตั้งคำถาม เพื่อกระตุ้นความคิด

การตั้งคำถาม เพื่อกระตุ้นความคิด

คุณต้องผ่านการเรียน การสื่อสารสองทางกับเพื่อนร่วมงานและห้วหน้า ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.