ขั้นตอนการพัฒนา Customer Journey Map -1-

ขั้นตอนการพัฒนา Customer Journey Map -1-

คุณต้องผ่านการเรียน Customer Journey Analysis ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.