2. รู้จัก Gen ต่างๆ สำหรับการบริหาร: Understanding Generation

2. รู้จัก Gen ต่างๆ สำหรับการบริหาร: Understanding Generation

คุณต้องผ่านการเรียน 1. การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก ‘เทคโนโลยีดิจิทัล’: Digital Disruption ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.