Essential Skill for Supervisor Program (Mini Course)


หลักสูตรนี้ ออกแบบสำหรับช่วยหัวหน้างานได้เรียนรู้บทบาทความรับผิดชอบของตนเอง ทำความเข้าใจทักษะในการบริหารจัดการกับทีมงานในการทำงานประจำวัน รวมถึงเทคนิคในการพัฒนาความเป็นผู้นำ และปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่นและสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของตนเองและของทีมงาน

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของการเป็นหัวหน้างานที่องค์กรความคาดหวังและได้รับการยอมรับจากผู้ใต้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้อง
  2. เพื่อพัฒนาภาวะผู้นำของหัวหน้างานที่มุ่งเน้นความสำเร็จของงานไปพร้อมกับความสามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเต็มใจอยากทำงาน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อหัวหน้างาน

Lessons

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x