2. การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล: Effective Delegation

2. การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล: Effective Delegation

คุณต้องผ่านการเรียน 1. ความสำคัญของการมอบหมายงาน: Importance of Delegation ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.