1. ความสำคัญของการมอบหมายงาน: Importance of Delegation

1. ความสำคัญของการมอบหมายงาน: Importance of Delegation

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz : Supervisory Development Program Module 3 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.