3. เทคนิคการติดตามงาน: Monitoring of Delegation

3. เทคนิคการติดตามงาน: Monitoring of Delegation

คุณต้องผ่านการเรียน 2. การมอบหมายงานอย่างมีประสิทธิผล: Effective Delegation ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.