1. แนวคิดในการสอนงาน: Job Instruction Concept

1. แนวคิดในการสอนงาน: Job Instruction Concept

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz : Supervisory Development Program Module 2 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.