2.บทบาทหน้าที่ของ Line Manager : Role of Non HR

2.บทบาทหน้าที่ของ Line Manager : Role of Non HR

คุณต้องผ่านการเรียน 1.แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง : Human Capital Trends ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.