HR for non HR in Digital Program (Mini Course)


การบริหารคนในยุคดิจิทัลสำหรับผู้บริหารสายงาน

ภาวะการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วทำให้องค์กรต้องปรับตัวให้เท่าทัน เพื่อให้สามารถแข่งขันและยั่งยืนในเชิงธุรกิจ ซึ่งกลไกขับเคลื่อนสำคัญยิ่งคือ “คน”  ทั้งองค์กร ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงาน ต้องร่วมแรงร่วมใจกันผ่านวิกฤติไปด้วยกัน   วันนี้บุคลากรทุกคนต้องปรับ Mindset   ปรับ Process และ Upskill & Reskill ให้เท่าทัน   การเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญ

การบริหารบุคลากร ในอนาคตจะไม่ใช่หน้าที่ของ HR เพียงฝ่ายเดียวต่อไป แต่จะเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสายงานที่ต้องร่วมบริหารจัดการคนในทีม ภายใต้การกำกับดูแลของตนเองให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านเครื่องมือและกลไกบริหารคนที่องค์กรมีอย่างเข้าใจ พร้อมให้ Feedback ที่ดีกลับสู่องค์กรในการปรับระบบงานบริหารบุคลากรให้เหมาะสมกับบริบทขององค์กร

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อปรับมุมมองผู้บริหารสายงานเกี่ยวกับแนวคิดการบริหารจัดการบุคลากรในยุคดิจิทัล
  2. เพื่อเรียนรู้ที่จะเข้าใจเครื่องมือในการบริหารบุคลากรในทุกมิติ รวมถึงความสามารถใน
    การวิเคราะห์ข้อดีและข้อจำกัดของระบบงาน HR ในองค์กรได้
  3. เพื่อร่วมผลักดันบุคลากรให้พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย

  1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้าหน่วยงานในสายงานต่างๆ ที่ต้องบริหารทีมงาน
  2. ผู้ที่กำลังจะเป็นผู้บริหาร หรือ หัวหน้างาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าระบบ e-Training วางเม้าส์ที่ชื่อผู้เข้าอบรม คลิก รายละเอียดบัญชี เพื่อเปลี่ยนรหัสผ่าน

กลยุทธ์การสรรหา Talent ให้องค์กร

Lessons

กลยุทธ์การพัฒนาศักยภาพบุคลากร

Lessons

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x