1.ออกแบบกำลังคนให้ตอบโจทย์องค์กร : Workforce Design: Aligning your organizational goals

1.ออกแบบกำลังคนให้ตอบโจทย์องค์กร : Workforce Design: Aligning your organizational goals

คุณต้องผ่านการเรียน Quiz : HR for non HR in Digital Program Module 2 ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.