2.การวางแผนกำลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลง : Workforce Planning : Right people, Right time, Right skills

2.การวางแผนกำลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลง : Workforce Planning : Right people, Right time, Right skills

คุณต้องผ่านการเรียน 1.ออกแบบกำลังคนให้ตอบโจทย์องค์กร : Workforce Design: Aligning your organizational goals ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.