3.สรรหาคนที่ใช่ขององค์กร : Recruitment & Selection Techniques

3.สรรหาคนที่ใช่ขององค์กร : Recruitment & Selection Techniques

คุณต้องผ่านการเรียน 2.การวางแผนกำลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลง : Workforce Planning : Right people, Right time, Right skills ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.