2.ต่อยอดทักษะเดิมเสริมทักษะใหม่ ชีวิตไม่ตกเทรนด์ : Reskill & Upskill workforce

2.ต่อยอดทักษะเดิมเสริมทักษะใหม่ ชีวิตไม่ตกเทรนด์ : Reskill & Upskill workforce

คุณต้องผ่านการเรียน 1.ทักษะรับมืออนาคต : Future skills ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.