3.พัฒนาทักษะอนาคตคน เตรียมความพร้อมอนาคตองค์กร : Workforce Development Techniques

3.พัฒนาทักษะอนาคตคน เตรียมความพร้อมอนาคตองค์กร : Workforce Development Techniques

คุณต้องผ่านการเรียน 2.ต่อยอดทักษะเดิมเสริมทักษะใหม่ ชีวิตไม่ตกเทรนด์ : Reskill & Upskill workforce ก่อนเข้าสู่บทเรียนนี้

Thailand Producttivity Institute , Copyright © 2020. All rights reserved.